PRIVACY-EN COOKIEBELEID 

Privacy is één van de belangrijkste punten wanneer je een dienst levert die gevoelige informatie verwerkt. Wij nemen dit onderwerp dan ook serieus en zullen naast het opstellen ons ook committeren tot de uitvoering van dit beleid.

Zainha maakt gebruik van cookies, om zo je ervaring op deze website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestandjes die met het gebruik van deze website op je computer gezet kunnen worden. Sommige cookies zijn nodig voor het functioneren van deze website, deze zullen we dan ook plaatsen, maar niet alle cookies zijn noodzakelijk. Daarom kun je kiezen uit verschillende cookie-instellingen.

Als je voor het eerst onze website bezoekt, vragen we of je akkoord gaat met de cookie-instellingen. We hebben de meest optimale cookie-instelling voorgeselecteerd, maar je kan deze natuurlijk ook wijzigen. Heb je gekozen voor ‘Accepteren’, kunnen we je ervaring op onze website verbeteren. Zo helpen de cookies onder andere om je relevante advertenties te laten zien en om deze samen met overige content te personaliseren. Daarbij zijn cookies ook voor ons erg handig, omdat wij met behulp hiervan de functionaliteit en effectiviteit van deze website kunnen optimaliseren. Het je gekozen voor ‘Nee, liever niet’, dan zullen wij alleen de strikt noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies plaatsen zodat de website wel kan functioneren.

Je kan je gekozen cookie-instellingen altijd later wijzigen.

Privacy statement

Ten behoeve van een (mogelijk) contact en ten behoeve van een zo optimaal mogelijke website, kan het zijn dat wij (vereiste en optionele) gegevens en informatie verwerken terwijl je onze website gebruikt. Onder ‘verwerken’ wordt verstaan: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van informatie. Bescherming van de privacy en de (persoons)gegevens hebben wij hierbij hoog in het vaandel staan. De gegevens en informatie die door Zainha worden verzameld en verwerkt conform de geldende wet- en regelgeving en zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. Daarbij zal Zainha bijvoorbeeld ook nooit gevoelige informatie zoals ras, etnische achtergrond, politieke-/ godsdienstige of filosofische overtuiging, gezondheid etc. verwerken. Indien in het uitzonderlijke geval gezien de omstandigheden deze informatie gewenst is, zal Zainha hiervoor uitdrukkelijke toestemming vragen. Tevens zal Zainha zonder noodzaak wegens van toepassing zijnde wetten of zonder noodzaak met betrekking tot de dienstverlening, geen gegevens of informatie onthullen aan derden.

Zainha bewaart de gegevens en/ of informatie tijdens de dienstverlening en/ of een eventuele selectieprocedure. Na afloop bewaart Zainha de gegevens en informatie conform de geldende wet- en regelgeving. Zainha kan gegevens en informatie bewaren indien er een “zakelijke behoefte” bestaat aan het behoud van de gegevens en informatie, zolang dit in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Tenzij de wetgeving anders bepaalt, worden gegevens en informatie zolang als noodzakelijk bewaard.

Zainha maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens en informatie te waarborgen. Zainha heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens en informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Zainha tracht zoveel als financieel en technisch mogelijk haar beveiligingsprocedures uit te breiden en te optimaliseren naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens en informatie is beperkt tot personeelsleden van Zainha die betrokken zijn bij de dienstverlening. Personeelsleden van Zainha zijn verplicht om de privacy te respecteren en geheimhouding in acht te houden. Conform de van toepassing zijnde geldende wettelijke vereisten zorgt Zainha voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

Je hebt te allen tijde recht op toegang tot de verwerkte gegevens dan wel informatie. Er kan altijd verzocht worden om gegevens of informatie te corrigeren. Hieronder wordt onder andere verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens/ informatie niet meer gebruik worden. In het geval deze informatie of gegevens feitelijk onjuist verwerkt zijn, zullen wij deze altijd naar juistheid corrigeren.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Wijzigingen worden niet van tevoren gemeld, bezoek deze pagina daarom regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen. Heb je vragen omtrent ons privacy beleid? Neem dan contact op via info@zainha.com , en je hoort zo spoedig mogelijk van ons!